Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές εισαγωγικές γνώσεις πάνω σε θέματα ποιοτικού ελέγχου κα ι διασφάλισης ποιότητας. Γίνεται μια προσπάθεια μύησης του αναγνώστη στη σημασία της ποιότητας μέσα σε οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής. Δίνονται, επίσης, κάποια στοιχεία σχεδιασμού πειραμάτων και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην προσπάθεια να τονισθεί η σημασία της βελτίωσης της ποιότητας και τα εργαλεία για την επίτευξη της βελτίωσης της ποιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι η βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις εκδηλώσεις της οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τέλος, ο αναγνώστης εισάγεται στην εφαρμογή HACCP και HAZOP στα συστήματα παραγωγής.

Σε όλα τα κεφάλαια παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα με την λύση τους, τα οποία θεωρείτε ότι βοηθούν τον αναγνώστη στην κατανόηση της θεωρίας.


Περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή
2. Στοιχεία στατιστικής και πιθανοτήτων
3. Σύστημα ποιοτικού Ελέγχου
4. Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας με χάρτες για μεταβλητές
5. Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας με χάρτες για ιδιότητες
6. Ποιοτικός έλεγχος με δειγματοληψία αποδοχής για ιδιότητες
7. Ποιοτικές έλεγχος με δειγματοληψία αποδοχής για μεταβλητές
8. Ποιοτικός έλεγχος με δειγματοληψία αποδοχής για συνεχή παραγωγή
9. Αξιοπιστία -Ολικός ποιοτικός έλεγχος
10. Σχεδιασμός Πειραμάτων στον Ποιοτικό έλεγχο
11. Η χρήση Υ/Η στον ποιοτικό έλεγχο
12. Συστήματα ποιότητας
13. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
14. Στοιχεία HACCP και HAZOP

- Παράρτημα Α: Πίνακες
- Ευρετήριο όρων
- Βιβλιογραφία για τον Ποιοτικό Έλεγχο

Σχόλια