Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί, από τη μια, να συμβάλει στη σωστή προετοιμασία των μαθητών της Α΄ Λυκείου και της Β΄ Λυκείου που επέλεξαν το μάθημα Αρχές Οικονομίας και, από την άλλη, να διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών που επιδιώκουν να προσεγγίσουν τη μαθησιακή πράξη σύμφωνα με τη σύγχρονη διδακτική αντίληψη.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
- Παρουσίαση της θεωρίας μέσα από ερωτήσεις - απαντήσεις
- Πρόσθετες πληροφορίες για τα θέματα που πραγματεύεται το σχολικό βιβλίο (στην ενότητα Εμπλουτισμός γνώσεων)
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις - ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και του Τετραδίου Ασκήσεων
- Συμπληρωματικές ασκήσεις για την εμπέδωση της νέας γνώσης: ερωτήσεις - ασκήσεις, εργασίες - δράσεις, ανακεφαλαιωτική εργασία
- Κριτήριο αξιολόγησης

Στο τέλος του βιβλίου δίνονται οι απαντήσεις σε όλες τις συμπληρωματικές ασκήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και γλωσσάρι οικονομικών όρων.

Σχόλια