Περιγραφή

Είναι γνωστή η επιστημονική διαμάχη μεταξύ του Η.L.A. Hart και του Ronald Dworkin ως προς το πρόβλημα της εννοίας του δικαίου.
Η δεύτερη έκδοση της γνωστής μελέτης του Hart "The Concept of Law" που εκδόθηκε το 1994, δύο χρόνια μετά το θάνατό του, περιλαμβάνει με την μορφή Επιλόγου (Postscript) τις απαντήσεις του Hart στην κριτική που άσκησε στη θεωρία του ο Dworkin. Την επιμέλεια έκδοσης των ημιτελών αυτών απαντήσεων του Hart, είχαν οι Penelope Bulloch και Joseph Raz στην προαναφερθείσα έκδοση: Η.L.A. Hart "The Concept of Law", Oxford, Clarendon Law Series, Second Edition, 1994.
Στον Επίλογο αυτό περιέχονται οι βασικές διαφωνίες των ως προς κύρια θέματα της φιλοσοφίας του δικαίου, ώστε να επαρκεί η συνοπτική αυτή έκθεση του Επιλόγου για τον κατατοπισμό του θεωρητικού ως προς τη σχετική διαμάχη.
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται κριτική παρέμβαση, υπό μορφή παρατηρήσεων, με σκοπό να επισημανθεί το περιεχόμενο της διαφωνίας Hart - Dworkin, τόσο σε συνάρτηση με τις βασικές θέσεις της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας του δικαίου, όσο και με τις διαφορετικές φιλοσοφικές κατευθύνσεις που εκδηλώθηκαν και στην ελληνική φιλοσοφική κίνηση του δικαίου.

Σχόλια