Περιγραφή

Σήμερα, η επικοινωνία υπεισέρχεται στην καθημερινότητα μας με τόσο πολλούς τρόπους, που είναι πολύ εύκολο να παραβλέψουμε την πολυμορφία της. Συστήματα επικοινωνίας υποστηρίζουν τα έξυπνα κινητά στα χέρια μας και τις έξυπνες τηλεοράσεις στα καθιστικά μας. Συστήματα επικοινωνίας παρέχουν "μάτια και αυτιά" στα ποντοπόρα πλοία, στα αεροσκάφη και στους δορυφόρους. Η επικοινωνία επιτρέπει τις ακριβείς μετεωρολογικές προβλέψεις από τα δεδομένα που στέλνουν εκτενή δίκτυα αισθητήρων και δορυφόροι. Τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Internet, παρέχουν απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ χωρών, γλωσσών και πολιτισμώνo σε αυτό το γεγονός οφείλεται και ο χαρακτηρισμός του κόσμου μας ως "παγκόσμιο χωριό".

Το βιβλίο "Ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών" παρέχει μια σύγχρονη και συστηματική προσέγγιση της ψηφιακής επικοινωνίας. Αναλύει διεξοδικά τις βασικές αρχές που τη διέπουν, επιχειρώντας ταυτόχρονα να συσχετίσει τη θεωρία με την πράξη οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν Η ύλη του καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

- Μαθηματικό Υπόβαθρο: Θεωρία μετασχηματισμού Fourier, μετασχηματισμός Hilbert, θεωρία πιθανοτήτων, θεωρία στοχαστικών ανελίξεων, θεωρία πληροφορίας

- Μετάβαση από τις Αναλογικές στις Ψηφιακές Επικοινωνίες: Θεωρία δειγματοληψίας, παλμοκωδική διαμόρφωση, κβάντιση και στατικός χαρακτηρισμός της, θόρυβος και συστήματα ευρωστίας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά