Περιγραφή

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να συμβάλει στο να κατανοήσει ο μαθητής και να εντυπώσει στη μνήμη του γνώσεις που διαφορετικά ίσως να του ήταν δυσνόητες.

Κάθε υποενότητα του βιβλίου περιέχει:

- βασικές ερωτήσεις της θεωρίας,
- συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας με διαγράμματα,
- απαντήσεις στις Ερωτήσεις - Προβλήματα - Δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου,
- απαντήσεις στις Μικρές έρευνες και εργασίες του σχολικού βιβλίου,
- απαντήσεις στα "Ας σκεφτούμε" του σχολικού βιβλίου,
- απαντήσεις στις ερωτήσεις των Δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνονται στο Τετράδιο Εργασιών,
- απαντήσεις στα Φύλλα Εργασίας τα οποία περιλαμβάνονται στον Εργαστηριακό Οδηγό,
- Κριτήριο αξιολόγησης στο τέλος κάθε υποενότητας και Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας, για να ελέγξει ο μαθητής τις γνώσεις που απέκτησε.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν όλες οι απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης.

Οι ενότητες "Στήριξη και Κίνηση" και "Αναπαραγωγή" προέρχονται από το βιβλίο της Α’ Γυμνασίου και περιλαμβάνονται γιατί μπορεί να διδαχθούν στη Β’ Γυμνασίου.

Σχόλια