Περιγραφή

Τα κεφάλαια είναι οργανωμένα σε ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιέχει:

-Θεωρία
-Ερωτήσεις (σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης)
-Λυμένες ασκήσεις εμπέδωσης με μεθοδολογία, σχόλια και υπενθυμίσεις βασικών εννοιών της θεωρίας.
-Προτεινόμενες προς επίλυση ασκήσεις, ομαδοποιημένες με βάση το βαθμό δυσκολίας τους.
-Κριτήρια αξιολόγησης
-Ασκήσεις για επανάληψη

Στο τέλος του βιβλίου ο αναγνώστης μπορεί να βρει:

-Απαντήσεις όλων των ερωτήσεων.
-Απαντήσεις-υποδείξεις των προτεινόμενων προς επίλυση ασκήσεων καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά