Περιγραφή

Σκοπός της τρίτης έκδοσης, είναι να εφοδιάσει με σύγχρονες γνώσεις τόσο τους φοιτητές γεωτεχνικών και βιολογικών επιστημών όσο και τους χρήστες των παράκτιων οικοσυστημάτων, σαν μια αναφορά για τις βιολογικές δραστηριότητες του χώρου που χρησιμοποιούν.

Η ύλη του βιβλίου αναφέρεται στις κυριότερες φυσικοχημικές ιδιότητες των υδάτινων μαζών, τη φυσιολογία, την ανατομία, την αναπαραγωγή και τις τροφικές συνήθειες των ψαριών, στην εκτίμηση της ηλικίας και του πληθυσμού τους, καθώς και στη διαχείρισή τους. Τέλος, περιγράφονται διάφορα είδη ψαριών των ελληνικών υδάτων και όπου κρίθηκε αναγκαίο των διεθνών.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τις κυριότερες φυσικοχημικές ιδιότητες των υδάτινων μαζών (γλυκών και αλμυρών). Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη φυσιολογία και ανατομία των ψαριών, ενώ το τρίτο αναφέρεται στην αναπαραγωγή τους. Το τέταρτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τη γεωγραφική κατανομή και μετανάστευση των ψαριών, ενώ το πέμπτο αναφέρεται στην ηλικία τους. Το έκτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τα της τροφής και των τροφικών συνηθειών των ψαριών, ενώ το έβδομο επεκτείνεται, όσο είναι δυνατό, στις θεμελιώδεις γνώσεις γύρω από τις εκτιμήσεις του πληθυσμού τους. Το όγδοο κεφάλαιο περιγράφει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια τα πιο σπουδαία είδη ψαριών που συναντιούνται στα γλυκά και θαλασσινά νερά της χώρας μας, ενώ το ένατο αναφέρεται στις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει αυτός που ασχολείται με τους ιχθυολογικούς χειρισμούς των εσωτερικών και αλμυρών υδάτων.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά