Περιγραφή

Περιεχόμενα:

Εισαγωγικά:
1. Το πρόσωπο,
2. Το τεκμήριο

Α. Η οικονομική δραστηριότητα
Β. Οι συναλλασσόμενοι
Γ. Τόκοι και κέρδη
Δ. Άλλες δραστηριότητες

Κάποια συμπεράσματα.

Σχόλια