Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών, τις Παραγώγους και τα Ολοκληρώματα. Είναι δομημένο σε έντεκα ενότητες, καθεμιά από τις οποίες περιέχει:
- Τη θεωρία με Αξιοσημείωτες Παρατηρήσεις
- Λυμένες Ασκήσεις
- Σχόλια-Υπενθυμίσεις
- Ερωτήσεις Τύπου «Σωστό - Λάθος»
- Ασκήσεις προς Λύση
- Κριτήρια Αξιολόγησης με τις Απαντήσεις τους

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι Απαντήσεις των Ασκήσεων προς Λύση.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά