Συγγραφέας Παπαδερός Εμμανουήλ

Βιβλία του Συγγραφέα

Οι ρυθμιστικές διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων αποσκοπούν στην καθιέρωση συγκεκριμένων αποδοτικών προτύπων που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση προμηθευτικών συμβάσεων μεταξύ φορέων του δημοσίου και εταιρειών από κάθε χώρα της Ένωσης...
Συγγραφέας: Παπαδερός Εμμανουήλ