Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Νομικά

 
Συγγραφέας :
Μαστροκώστας Χρήστος Ι.
Τιμή: € 38,00  
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τη λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας, μετά από τις συνεχείς και εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις του δικαίου της Α.Ε., την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και σημαντικού αριθμού ειδικών σχετικών νόμων. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι λόγοι λύσης της ανώνυμης εταιρίας και η διαδικασία της δικαστικής λύσης της εταιρίας και ειδικά ζητήματα, όπως ενδεικτικά τα όρια της ευχέρειας των αποφάσεων των μετόχων, τα μέτρα εξυγίανσης, η εξαγορά των μετοχών στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας λύσης, η αναβίωση, η συγχώνευση, η εξαγορά της εταιρίας μετά τη λύση της κ.ά. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τη λειτουργία της Α.Ε. κατά την εκκαθάριση, το καθεστώς των εκκαθαριστών, τα προβλήματα σχετικά με τον διορισμό, την ανάκλησή τους, την ευθύνη τους έναντι της εταιρίας, των μετόχων, των δανειστών και του Δημοσίου. Εξετάζονται οι επί μέρους πράξεις της εκκαθάρισης, η νομική φύση της περάτωσης της εκκαθάρισης, η διανομή του εκκαθαριστικού περισσεύματο...
Συγγραφέας :
Παντελίδου Καλλιρόη Δ.
Τιμή: € 52,00  
Η ύλη του παρόντος έργου περιλαμβάνει καταρχάς την Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο που παραδοσιακά αναφέρεται στους κανόνες δικαίου, τις πηγές και την ερμηνεία τους. Ακολουθούν δύο μέρη: Το πρώτο Μέρος είναι αφιερωμένο στο δικαίωμα και τα υποκείμενά του, δηλαδή το φυσικό και τα νομικά πρόσωπα, στη λειτουργία του δικαιώματος και στην παραγραφή. Το δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει την ύλη της δικαιοπραξίας, τη σύναψη, τις διακρίσεις, την ελαττωματικότητα και την αντιπροσώπευση. Κάθε Μέρος αποτελείται από μικρό αριθμό κεφαλαίων - παραγράφων. Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται βιβλιογραφία και διάγραμμα της ύλης και ακολουθούν απλά παραδείγματα προς επεξεργασία. Η παραπομπή στη νομολογία είναι συνεχής και συχνά αυτούσια. Κάθε παράγραφος κλείνει με ξεχωριστή αναφορά σε δικαστικές αποφάσεις, ώστε η εξοικείωση με αυτές να αρχίσει από νωρίς. Συγχρόνως κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να είναι το βιβλίο χρήσιμο σε όλους τους Νομικούς της πράξης. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, έχουν συνταχθεί στο...
Συγγραφέας :
Σαββαΐδου Αικατερίνη Κ.
Τιμή: € 35,00  
Από τις διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις στο πεδίο του φορολογικού δικαίου έχουν προκύψει ζητήματα συνταγματικότητας, διαχρονικού δικαίου, ερμηνείας διατάξεων, έλλειψης διευκρινιστικών εγκυκλίων, κ.α, δημιούργησαν ένα ζοφερό τοπίο τόσο για τον απλό πολίτη, και τον επιχειρηματία, όσο όμως και για το νομικό της πράξης, αλλά και για τον εφαρμοστή του νόμου. Στις εισηγήσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα τόμο αναλύονται ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου που αφορούν σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου.
Συγγραφέας :
Δεληκωστόπουλος Γιάννης
Τιμή: € 36,00  
Στην παρούσα μονογραφία εξετάζονται διεξοδικά καίρια ζητήματα του καινούργιου δικονομικού κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων. Κατ’ αρχάς, αναλύονται το καθ’ ύλην και το κατά τόπο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πτυχών των παράλληλων διαδικασιών για τις υποθέσεις διατροφής, τις πτωχευτικές διαδικασίες και τη διαιτησία. Στη συνέχεια, σε σχέση με τη διεθνή δικαιοδοσία, παρουσιάζονται οι ειδικές συντρέχουσες δωσιδικίες για διαφορές από σύμβαση και από αδικοπραξία, όπως και αυτή της τοποθεσίας του υποκαταστήματος, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις του κανονισμού σε υποθέσεις ασφαλίσεων, σε συμβάσεις καταναλωτών και σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, η αποκλειστική δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου, οι αυτόνομες ευρωπαϊκές έννοιες της εκκρεμοδικίας και της συνάφειας, τέλος το καίριο θέμα της παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας. Το ζήτημα της παρέκτασης αναλύεται τόσο εξ επόψεως προϋποθέσεων του κύρους της ρήτρας παρέκτασης,...
Συγγραφέας :
Γεωργιάδης Γιώργος
Τιμή: € 15,00  
Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες εισηγήσεις με θέμα το διαζύγιο και τις συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις κατά το ουσιαστικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Η επιλογή του θέματος αυτού δικαιολογήθηκε από δύο παράγοντες, έναν κοινωνικό και έναν νομοθετικό. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των μικτών γάμων ολοένα και αυξάνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των διαζυγίων τέτοιων μικτών γάμων. Λόγω της αύξησης αυτής εμφανίζονται διάφορα προβλήματα συναρτώμενα με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μετά το γάμο, με την υποχρέωση για καταβολή διατροφής τόσο μεταξύ τους όσο και προς τα τέκνα τους και με την άσκηση της γονικής μέριμνας. Περαιτέρω, τα προβλήματα αυτά διογκώνονται ιδίως σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες εφαρμοστέο στις επίμαχες έννομες σχέσεις δίκαιο είναι δίκαιο ξένου κράτους.
Συγγραφέας :
Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.
Τιμή: € 20,00  
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται ο νέος ΚΠολΔ, ο οποίος εφαρμόζεται από 1.1.2016. Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζει αρκετές καινοτομίες και πολλές νέες διατάξεις. Οι βασικές του επεμβάσεις εντοπίζονται, ωστόσο, στη πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη της τακτικής διαδικασίας, στις ειδικές διαδικασίες και στην αναγκαστική εκτέλεση, οι οποίες αναλύονται στο εισαγωγικό σημείωμα. Επιπλέον στο κείμενο επισημαίνονται οι τροποποιήσεις του νέου νόμου, ενώ περιλαμβάνεται αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.
Συγγραφέας :
Ρόκας Ιωάννης Κ.
Τιμή: € 110,00  
Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι τον Ιούλιο 2016 με τις τελευταίες ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις, αναλύει σε 1391 σελίδες και σε χιλιάδες παραπομπές την αντίστοιχη νομολογία και βιβλιογραφία, που περιβάλλουν το σύγχρονο συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο. Το έργο απαρτίζεται από έξι τμήματα: 1. Την γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης, που περιέχει και ειδικά θέματα ανταγωνισμού, αντασφάλισης, σχέσης με την κοινωνική ασφάλιση, 2. το γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, το κοινό δίκαιο για όλα τα είδη ασφάλισης, 3. την ασφάλιση πραγμάτων/ αγαθών, 4. την ασφάλιση αστικής ευθύνης, 5. την θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση και 6. την ασφάλιση προσώπων. Αναλύεται εξαντλητικά η διείσδυση του δικαίου και των αρχών της προστασίας του καταναλωτή και των προσωπικών δεδομένων του ασφαλισμένου στο συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ισότητας, ενώ παράλληλα αναλύεται το ελληνι...
Συγγραφέας :
Σκιαδά Αριάδνη
Τιμή: € 22,00  
Η ακυρωτική δίκη συνιστά πάγια ένα από τα αγαπημένα πεδία μελέτης των θεωρητικών της διοικητικής δικονομίας, το δε έννομο συμφέρον ίσως την πιο κλασική και πολυαναλυμένη προϋπόθεση του παραδεκτού της. Δε συμβαίνει, ωστόσο, το ίδιο με μια άλλη, εξίσου σημαντική σύμφωνα με τα διδάγματα της εν γένει δικονομικής επιστήμης, διαδικαστική προϋπόθεση: αυτή της ενεργητικής νομιμοποίησης. Κι όμως, βάσει της δικονομικής θεωρίας -η οποία ως προς τους βασικούς της πυλώνες είναι κοινή σε όλους τους κλάδους του δικαίου-, αλλά και της λογικής πορείας της σκέψης, η ενεργητική νομιμοποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε δίκης που αναγνωρίζει την ύπαρξη διαδίκων και μάλιστα συνιστά στάδιο ελέγχου του διοικητικού δικαστή προγενέστερο σε σχέση με το έννομο συμφέρον. Παρά, λοιπόν, την προαναφερόμενη σημασία της ενεργητικής νομιμοποίησης, η θεωρία του διοικητικού δικαίου (και δη της ακυρωτικής δίκης) στέκεται μάλλον αμήχανη μπροστά στην ύπαρξή της, κι ενώ το ερώτημα της διάκρισής της από το έννομο συμφέρον ...
Συγγραφέας :
Χατζηιωάννου Βασίλειος
Τιμή: € 45,00  
Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί το επίσημο εναρκτήριο λάκτισμα της πτωχευτικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι η πτώχευση μιας επιχείρησης δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο τον οφειλέτη αλλά και τις συναλλαγές του με τρίτα πρόσωπα, η εμπλοκή και ο ρόλος της δικαστικής λειτουργίας και του δικονομικού δικαίου στην κήρυξή της παρέχει ένα εγγυημένο πλαίσιο για την ασφάλεια των συναλλαγών. Από την ελληνική βιβλιογραφία έλειπε μια σύγχρονη μονογραφία σχετικά με τους ειδικούς δικονομικούς κανόνες των πτωχευτικών δικών. Στην κάλυψη του κενού αυτού αποσκοπεί το βιβλίο αυτό. Καθώς το ισχύον πτωχευτικό δικονομικό δίκαιο προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή κανόνων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) και του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ), ο συγγραφέας επικεντρώνει την έρευνά του στην ερμηνεία και στην πρακτική εφαρμογή των οικείων δικονομικών κανόνων στις δύο πρώτες χρονικά δίκες της πτωχευτικής διαδικασίας. Εντοπίζοντας κενά, αντινομίες και ζητήματα που ανακύπτουν από την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων και ε...
Συγγραφέας :
Μορφακίδης Χρήστος
Τιμή: € 25,00  
Η ανά χείρας μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό την ιστορική διαμόρφωση, την θεσμική εξέλιξη και τις σημερινές βασικές εκδηλώσεις του θεσμού της δημόσιας συνταξιοδοτικής προστασίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, χώρα-μήτρα του θεσμού, η οποία έχει αποτελέσει σε σημαντικό βαθμό το θεσμικό πρότυπο όχι μόνον κατά την αρχική θεμελίωση, αλλά και για την κατοπινή διαμόρφωση της αντίστοιχης κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Στις σελίδες του έργου παρίσταται συχνά η ευκαιρία για συγκεκριμένη τεκμηρίωση της διαπίστωσης αυτής της συνάφειας, δίχως να παροράται ασφαλώς η επισήμανση των επιμέρους διαφορών. Για τους λόγους αυτούς η εξέταση των επιμέρους ζητημάτων συνομολογείται ευθύς εξ αρχής ότι διενεργήθηκε, μοιραία, και από την οπτική του Έλληνα μελετητή: Όπου κρίθηκε δόκιμο κατά την εξέταση των πτυχών του γερμανικού θεσμού και προς συναγωγή ωφέλιμων συμπερασμάτων, επιχειρείται η ανάδειξη της συγκριτικής διάστασης για την τυχόν περαιτέρω αξιοποίηση των διδαγμάτων ...
Συγγραφέας :
Παπαδάκης Χαράλαμπος Δ.
Τιμή: € 85,00  
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες μεταγενέστερες διατάξεις. Οι αναλύσεις του ουσιαστικού μέρους των μισθώσεων έχουν εμπλουτιστεί με τη νεώτερη νομολογία και βιβλιογραφία που παρήχθη στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση του βιβλίου. Στην παρούσα δεύτερη έκδοση ερμηνεύεται σε ξεχωριστό Μέρος, για τη Δικονομία των Μισθώσεων, ο ν. 4335/2015, με τον οποίον, ως γνωστόν, αναμορφώθηκε εκ βάθρων ο ΚΠολΔ. Η μισθωτική διαδικασία έχει διαφοροποιηθεί με τον νόμο αυτόν και χρειαζόταν μια συστηματική ερμηνεία, ώστε να προσαρμοστεί με τη γενική (τακτική διαδικασία), δεδομένου ότι πολλές από τις διατάξεις της προηγούμενης μισθωτικής διαδικασίας (ΚΠολΔ 647 επ.) έχουν καταργηθεί. Έτσι, επιχειρείται σε 370 σελίδες η συνοπτική αλλά πλήρης ερμηνεία του νέου ΚΠολΔ, καθιστώντας και το έργο αυτό απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης του νομικού κόσμου ...
Συγγραφέας :
Κιάντος Βασίλειος Δ.
Τιμή: € 40,00  
Η Ευρώπη ενοποιεί τα δίκαια των χωρών της όχι μόνο μέσα στα πλαίσια της Ενώσεώς της, αλλά και εκτός αυτών. Αποτέλεσμα της τάσεως αυτής αποτελεί η διεθνής σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. Μάλιστα η σύμβαση αυτή εκσυγχρονίσθηκε με αναθεωρητική πράξη. Εν τούτοις κρίνεται σκόπιμο να ερμηνευθεί παράλληλα τόσο η αρχική σύμβαση, όσο και η αναθεωρητική πράξη. Τούτο γιατί η αρχική σύμβαση ισχύει για τα μέχρι της αναθεωρητικής πράξεως χορηγηθέντα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά και μετά από αυτήν απονεμηθέντα, όταν π.χ. ένα ή δύο συμβαλλόμενα κράτη δεν κύρωσαν την αναθεωρητική πράξη, στην οποία όμως προσχώρησε η Ελλάδα. Πάντως, η αναθεωρητική πράξη ερμηνεύεται κριτικά και ειδικότερα στο σημείο που παραπέμπει πολύ συχνά στον εκτελεστικό κανονισμό, δημιουργώντας δυσχέρειες στον ερμηνευτή του δικαίου, χωρίς να αγνοείται ότι η όλη κύρια σύμβαση αποτελεί εκτελεστικό δίκαιο της αναγνωρίσεως του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Συγγραφέας :
Αντωνόπουλος Βασίλης Γ.
Τιμή: € 38,00  
Με το άρθρο 38 παρ. 3 περ. ε΄ Ν. 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποίησε το σύνολο της λογιστικής των εμπορικών, και όχι μόνο, οντοτήτων, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, πάρουν να ισχύουν τα άρθρα 80, 96, 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 Ν. 4072/2012. Στη θέση τους βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4308/2014, ο οποίος διέπει και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, όπως προβλέπεται στο αρθ. 1 παρ. 2 αυτού. Ακόμα, με το άρθρο 4 παρ. 7 Ν. 4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 69 Ν. 4072/2012 ως προς τον χρόνο σύγκλησης της τακτικής συνέλευσης, διάταξη που ισχύει για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην ΕτΚ. Τέλος, με το άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 4403/2016, επήλθαν τροποποιήσεις στον τρόπο δημοσίευσης των καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, ήτοι στο άρθρο 98 Ν. 4072/2012, για οικονομικές καταστάσεις ετα...
Συγγραφέας :
Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν.
Τιμή: € 32,00  
Το βιβλίο απευθύνεται στους νομικούς της θεωρίας και της πράξης, και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση και επίλυση κρίσιμων δικονομικών ζητημάτων. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται κατά τρόπο πλήρη και συνοπτικό η νέα Πολιτική Δικονομία (υπό το ν. 4335/2015) και ειδικότερα η διαγνωστική δίκη στον πρώτο δικαιοδοτικό βαθμό (τακτική και ειδικές διαδικασίες), το δίκαιο αποδείξεως, τα ένδικα μέσα και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου επελέγησαν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου των τελευταίων ετών, οι οποίες παρατίθενται με ενδεικτική βιβλιογραφία και την πλέον σύγχρονη νομολογία, ενώ ακολουθεί σχολιασμός και κριτική κάθε απόφασης από τους συγγραφείς. Το τρίτο μέρος του έργου περιλαμβάνει μια σειρά υποδειγμάτων δικογράφων της διαγνωστικής δίκης στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως επίσης υποδείγματα των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι την εξόφληση απαίτη...
Συγγραφέας :
Τσαντίνης Σπύρος Κ.
Τιμή: € 10,00  
Οι διατάξεις του 44ου Βιβλίου των Πανδεκτών αναφέρονται στην ένσταση δεδικασμένου. Ο Σ. Τσαντίνης παρουσιάζει μια σύγχρονη, κριτική και υπομνηματισμένη μετάφρασή τους, βασισμένη στην μοναδική μέχρι σήμερα μετάφραση στα ελληνικά του Η. Λιακοπούλου. Παρατίθενται επίσης και οι σχετικές διατάξεις των Βασιλικών και συσχετίζονται με τις αυτές των Πανδεκτών. Η γνώση των διατάξεων αυτών δεν έχει μόνον ιστορικό ή «φιλολογικό» ενδιαφέρον, αλλά είναι χρήσιμη και για πολλούς άλλους λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι οι ίδιοι οι ιστορικοί νομοθέτες του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας -και ιδίως ο Γεώργιος Ράμμος, εισηγητής του σχετικού κεφαλαίου- δήλωναν ότι ο Κώδικας, στις περισσότερες ρυθμίσεις του δεδικασμένου, δεν θα διαφοροποιείτο από αυτές που ήδη ίσχυαν βάσει της Πολιτικής Δικονομίας του 1834 και του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου. Αυτές οι διατάξεις διαμόρφωσαν σημαντικά την σύγχρονη περί δεδικασμένου αντίληψη, στην δε περιπτωσιολογία τους αναγνωρίζουμε πολλά από τα παραδείγματα βάσει των ο...
Συγγραφέας :
Ζερδελής Δημήτρης
Τιμή: € 35,00  
Στόχος του έργου είναι να παρουσιάσει το δίκαιο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό, αποφεύγοντας περιττές θεωρητικές αναλύσεις. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο πραγματεύεται τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, το δεύτερο το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το τρίτο μέρος το δίκαιο της απεργίας. Και τα τρία μέρη αποτελούν βέβαια μια αδιάσπαστη ενότητα, καθόσον τα αντικείμενά τους αποτελούν εκφάνσεις της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας, στο περιεχόμενο της οποίας ανήκει ο σχηματισμός και η δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τέλος το έργο συμπληρώνεται από αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.
Συγγραφέας :
Καϊάφα - Γκμπάντι Μαρία
Τιμή: € 28,00  
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται βασικοί άξονες του σύγχρονου ενωσιακού ποινικού δικαίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Η ύλη του έργου αποτελείται από μελέτες δημοσιευμένες, οι οποίες τροποποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό, καθώς και από αδημοσίευτα κείμενα, η σύνθεση της παρουσίασης των οποίων φιλοδοξεί να δώσει στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα για τον κεντρικό κορμό του ενωσιακού ποινικού δικαίου που ισχύει σήμερα. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται να δοθεί μια εποπτική εικόνα του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης για τις παρεμβάσεις αυτής στο πεδίο της ποινικής καταστολής. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ βρίσκονται η εναρμόνιση των κανόνων του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, οι παρεμβάσεις στο πεδίο του ποινικού δικονομικού δικαίου, καθώς και οι ρυθμίσεις για τα ευρωπαϊκά όργανα ποινικής καταστολής. Στο δεύτερο μέρος του έργου, το οποίο είναι αφιερωμένο στο δευτερογενές ε...
Συγγραφέας :
Ζακούλα Μαρία Χ.
Τιμή: € 44,00  
Τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, της έντονης μετανάστευσης - εντός και εκτός κρατικού ελέγχου - και της ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου έχουν εκκινήσει τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού του νομικού καθεστώτος εκατομμυρίων ανθρώπων που δε φέρουν την ιδιότητα του πολίτη του κράτους υποδοχής. Η παρούσα μονογραφία ερευνά τη συγκρότηση ή μη συμπαγούς και λειτουργικού διεθνούς πλαισίου προστασίας των μεταναστών στο κράτος της νόμιμης ή παράνομης διαμονής τους, με παράλληλο στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη μορφή που λαμβάνει η παραδοσιακά ακραιφνής διάκριση ημεδαπών/αλλοδαπών στο σύγχρονο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Η μελέτη εστιάζει σε νεωτερικές αναγνώσεις του θεσμού της ιθαγένειας ως νομικού δεσμού του ατόμου με το κράτος, και επιχειρεί να ανταποκριθεί στη σύγχρονη πρόκληση του επαναπροσδιορισμού βασικών εννοιών της επιστήμης του δημοσίου διεθνούς δικαίου, όπως η ιθαγένεια, η αλλοδαπότητα και η κρατική κυριαρχία. Κύριοι άξονες της προβλημ...
Συγγραφέας :
Δεληκωστόπουλος Γιάννης
Τιμή: € 42,00  
Στην παρούσα μονογραφία εξετάζονται συνολικά οι δικονομικοί μηχανισμοί ανεύρεσης της αλήθειας στην πολιτική δίκη. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα ζητήματα της εμμάρτυρης απόδειξης, του βάρους απόδειξης, των ιατρικών εξετάσεων με τη μέθοδο DNA, της συντηρητικής απόδειξης, της επίδειξης εγγράφων, της δυνατότητας προσβολής ενός εγγράφου ως πλαστού, της λογοδοσίας, της αναψηλάφησης λόγω της χρήσης ψευδών αποδεικτικών μέσων και λόγω της ανεύρεσης νέου κρίσιμου εγγράφου, των αποδεικτικών συμβάσεων, της κατάχρησης δικαιώματος και του καθήκοντος αληθείας, τέλος, της τριτανακοπής λόγω κοινού δόλου ή συμπαιγνίας των διαδίκων. Γι’ αυτά τα θέματα, επιχειρείται η δογματική αποτίμησή τους, αλλά και η αξιολόγηση του πώς λειτουργούν εν τοις πράγμασι στην έννομη σχέση που είναι η δίκη. Με δεδομένο ότι η δίκη δεν μπορεί παρά να στοχεύει στην ανεύρεση της αλήθειας και δη σε εύλογο σχετικά χρόνο, ένα πετυχημένο σύστημα απονομής δικαιοσύνης σε αστικές και εμπορικές διαφορές δεν μπορεί να επαφίεται μόνο σε μ...
Συγγραφέας :
Μαρκοπούλου Δήμητρα
Τιμή: € 45,00  
H έλλειψη ενός εγχειριδίου με αντικείμενο το ν. 4072/2012, ο οποίος κάλυψε μεταξύ άλλων και το Δίκαιο των Σημάτων αντικαθιστώντας τον προϊσχύοντα για δεκαπέντε και πλέον έτη ν. 2239/1994, και οι δυσχέρειες που αυτή δημιουργεί στην πρακτική ώθησε τους συγγραφείς στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο έχει τη μορφή κατ' άρθρου σχολιασμού. Όπου απαιτήθηκε θεωρητική ανάλυση, αυτή έγινε με κατά το δυνατό συνοπτικό τρόπο και με παραπομπή σε περαιτέρω θεωρία. Έμφαση έχει δοθεί στην παράθεση παραδειγμάτων (νομολογίας), εθνικής και Κοινοτικής, για την τεκμηρίωση της ανάλυσης. Στην ίδια κατεύθυνση, της παροχής ενός κατά το δυνατό χρήσιμου εργαλείου στην πρακτική, οργανώθηκαν και οι πίνακες που παρατίθενται στο τέλος της ανάλυσης. Εκτός από το ευρετήριο, παρατίθενται πίνακας νομολογίας (με αναφορά στα σχετικά με κάθε απόφαση άρθρα του νόμου), καθώς και κατ' άρθρο αναφοράς στο κείμενο του νόμου (με αφετηρία δηλαδή συγκεκριμένο άρθρο του νόμου αναφέρουμε σε ποια άλλα άρθρα γίνεται εξίσου αναφ...