Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Αρναούτη
Τιμή Web : € 65,00   (-10%)   € 58,50
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η "Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου" χωρίζεται σε (3) τρία μέρη και αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

Μέρος Α': Η προσωρινή δικαστική προστασία στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Το ασφαλιστικό μέτρο της Συντηρητικής κατάσχεσης.
Κεφ. Α': Η προσωρινή δικαστική προστασία στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ασφαλιστικά Μέτρα.
1) Εννοιολογικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών μέτρων - Είδη ασφαλιστικών μέτρων - Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.
2) Η απόφαση επιβολής ασφαλιστικών μέτρων, η Φύση, η μετενέργεια και η δεσμευτικότητα των ασφαλιστικών μέτρων.
3) Κατάλυση της απόφασης επιβολής των ασφαλιστικών μέτρων. Αυτοδίκαιη άρση, ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Συμπέρασμα.

Κεφ. Β': Το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης στον Κ. Πολ. Δ.
1) Το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης.
2) Προϋποθέσεις επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης.
3) Συσχετισμός της συντηρητικής κατάσχεσης με συγγενείς μορφές.

Κεφ. Γ: Συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 1022 επόμενα Κ.Πολ.Δ.
1) Η δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων.
2) Η διαδικασία επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης κατά αναλογική εφαρμογή των άρθρων 1022 Κ.Πολ.Δ.

Μέρος Β': Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Η οριοθέτηση του ασφαλιστικού μέτρου στον Κ.Πολ.Δ. και η διαδικασία επιβολής του.
Κεφ. Α': Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου (άρθρο 712 Κ.Πολ.Δ.)
1) Η δυνατότητα επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.
2) Τα πρόσωπα που συγκροτούν την τριμερή σχέση της συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.
3) Η έννοια του τρίτου, η ευθύνη και η προστασία του.

Κεφ.Β': Αντικείμενα κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.
1) Αντικείμενα κατάσχεσης.
2) Ακατάσχετα.
3) Η σχέση του ακατάσχετου με το τραπεζικό απόρρητο.

Κεφ. Γ': Οι προϋποθέσεις επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.
1) Υποβολή αίτησης για συντηρητική κατάσχεση.
2) Νομιμοποιούμενοι διάδικοι.
3) Καθ' ύλην και κατά τρόπο αρμοδιότητα.

Κεφ. Δ': Η διαδικασία επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.
1) Επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.
2) Η διαδικασία επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου ανάλογα με το αντικείμενό της.
3) Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.

Κεφ. Ε': Οι συνέπειες της συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου και η δυνατότητα αυτοδίκαιης τροπής της σε αναγκαστική.
1) Έναρξη των αποτελεσμάτων της συντηρητικής κατάσχεσης.
2) Η επιβολή του κατασχεμένου πράγματος σε δικαστική μεσεγγύηση.
3) Η υποχρέωση άσκησης κύριας αγωγής.
4) Η τροπή της συντηρητικής κατάσχεσης σε αναγκαστική.

Κεφ.ΣΤ': Παραίτηση από τη συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
Μέρος Γ': Ειδικές περιπτώσεις επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.
Κεφ. Α': Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου για οφειλές προς το Δημόσιο.
Κεφ. Β': Η συντηρητική κατάσχεση των καταθέσεων στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης και η σύγκρουση με το τραπεζικό απόρρητο.
Κεφ. Γ': Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου.
1) Η προθεσμία υποβολής δήλωσης εκμέρους του Δημοσίου ως τρίτου.
2) Η προθεσμία πληρωμής του κατασχεθέντος ποσού στα χέρια του δημοσίου.
3) Δικονομική Ακυρότητα.
4) Κατάσχεση στα χέρια του Ο.Τ.Α. ως τρίτου.
5) Συμπεράσματα.