Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 38,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η μέχρι σήμερα νομολογιακή εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος δίδει βάρος στην εφαρμογή του Ν. 3869/2010 από τα δικαστήρια, τόσο στην εκούσια δικαιοδοσία όσο και επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής.
Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη: στο πρώτο μέρος σχολιάζονται κατ’ άρθρο οι διατάξεις του νόμου, όπως ισχύουν σήμερα, μετά και τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 3996/2011 και 4019/2011. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται σχετικές διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, ιδιαίτερα η εφαρμοστικές ΥΑ 125679/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» και η ΚΥΑ 1.3120/οικ.3.630/2011: Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την «Υποστήριξη εφαρμογής του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/3.8.2010)/συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006).
Στο τρίτο μέρος παρατίθενται σε πλήρες κείμενο οι σημαντικότερες αποφάσεις Ειρηνοδικείων που έχουν εκδοθεί επί αιτήσεων για τη ρύθμιση χρεών αλλά και αποφάσεις επί αιτήσεων αναστολής. Παρέχεται έτσι η πλήρης εικόνα για τη νομολογιακή εφαρμογή του νόμου μέχρι σήμερα.
Στο τέταρτο, τέλος, μέρος παρατίθενται υποδείγματα που καλύπτουν τόσο την εξωδικαστική όσο και τη δικαστική διαδικασία (Αίτηση - Αίτημα υπαγωγής στον Ν. 3869/2010 - Σχέδιο απάντησης της τράπεζας σχετικά με τον προτεινόμενο διακανονισμό - Υπόδειγμα αίτησης ενώπιων του Eιρηνοδικείου - Υπόδειγμα προτάσεων - Υπόδειγμα αίτησης αναστολής - Υπόδειγμα σημειώματος ασφαλιστικών μέτρων (αίτησης αναστολής) - Υπόδειγμα κύριας παρέμβασης - Υπόδειγμα προτάσεων κύριας παρέμβασης - Υπόδειγμα έφεσης κατά απόφασης που ρυθμίζει τον διακανονισμό - Υπόδειγμα προτάσεων έφεσης - Υπόδειγμα ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής με λόγο την υπαγωγή στον Ν. 3869/2010 - Υπόδειγμα ανακοπής κατά της εκτέλεσης με λόγο την απόπειρα υπαγωγής στον Ν. 3869/2010 - Υπόδειγμα προτάσεων ανακοπής - Υπόδειγμα αίτησης αναστολής συμφώνα με το άρθρο 632 παρ. 2 ΚΠολΔ - Υπόδειγμα αίτησης αναστολής συμφώνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ - Υπόδειγμα σημειώματος επί αίτησης αναστολής).


 
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα