Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Εκδόσεις : Παπασωτηρίου
Τιμή Web : € 22,00   (-10%)   € 19,80
Κατηγορία : Επιστήμες Θετικές
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Στην παρούσα έκδοση, γίνεται διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση, όλων των διαδικασιών Επιθεώρησης και Ελέγχου μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.
Αναφέρονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, από την νομοθεσία και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας.

Προτείνονται μέθοδοι συστηματοποίησης της Οπτικής Επιθεώρησης μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και αναδεικνύονται τα άμεσα ή έμμεσα συμπεράσματα που μπορεί να προκύψουν. Με την βοήθεια αναλυτικών σχημάτων και διαγραμμάτων παρουσιάζονται λεπτομερώς εναλλακτικές μεθοδολογίες για την υλοποίηση:

- μετρήσεων για την εξακρίβωση της συνέχειας των αγωγών προστασίας και της κύριας και των συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων
- μέτρησης των αντιστάσεων μόνωσης των γραμμών τροφοδοσίας
- μέτρησης της σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος στις περιπτώσεις συστημάτων 'ουδετέρωσης - ΤΝ' και 'άμεσης γείωσης-ΤΤ'
- ελέγχου της λειτουργίας της Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος
- μέτρησης ή προσεγγιστικής εκτίμησης της αντίστασης γείωσης

Προσδιορίζονται τα αποδεκτά όρια τιμών για κάθε μετρούμενο μέγεθος, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των μετρήσεων και η εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας που παρέχει η Ηλεκτρική Εγκατάσταση.

Αναλύεται η δομή της νέας σειράς εντύπων που απαιτείται να συμπληρωθούν για την τεκμηρίωση του Ελέγχου των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης. Παρουσιάζεται μέσω αναλυτικών παραδειγμάτων, ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και Κ.Ε.Η.Ε.