Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Η Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1983 εως το 2006
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 11,00
Κατηγορία : Δοκίμιο
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Οι κυριότερες απειλές της αλιείας είναι η υπερεκμετάλλευση και η ρύπανση. Επειδή οι επιπτώσεις αυτές δεν γνωρίζουν σύνορα χρειάστηκε η άσκηση συλλογικής δράσης.
Παράρτημα αρχικά της κοινής γεωργικής πολιτικής όπως το ήθελε η Συνθήκη η οποία συνέδεε τα προϊόντα της αλιείας με εκείνα της γης και της ζωοτροφίας η αλιευτική πολιτική έγινε το 1983 μία αυτούσια κοινή πολιτική. Βάση της κοινής αλιευτικής πολιτικής της Κοινότητας απετέλεσαν οι Κανονισμοί 170 – 172/83.